پشتیبانی نمایش دهنده گان

چرا سایت من را رد کردند؟ می وانم دوباره ثبت کنم؟

پس از اتمام مرحله اصلاحات ((moderation بطور خودکار ، پیام رد کردن صفحه ارسال می شود. چنانچه همه ی تصحیحات لازم را انجام داده باشید و وب سایت شما مطابق با قوانین باشد می توانید آن را دوباره اضافه کنید