رهنما برای نمایش دهنده گان

در صفحه وب من کجاست؟ Adnow بهترین محل برای قراردادن ویجت

ویجت ما را دقیقاً زیر مطالب خودتان قراردهید. کاربران شما می توانند با فالو کردن لینک شما مطالب جدید را مشاهده کنند. این کار CTRشما را تا 5 برابر بالا می برد. نمایش در2 ردیف با 4 آگهی بهترین نتیجه را خواهد داشت. حتما سعی کنید قسمت آگهی را واقعاً بومی سازی کنید. اگرتصاویر را در کادر قرار می دهید - ویجت رانیز در کادر قراردهید و بالعکس