پشتیبانی نمایش دهنده گان

چگونه روشهای پرداخت وجود دارد؟

ما ۱۰۰+ گزینه های پرداخت درهمه ارزها داریم. در حال که ما با یک مشتری در شرایط اعتبارهمکاری داشته ایم، پس همه نوع های پرداخت امکان پزیر است