راهنما برای اگهی دهنده گان

مدت میانه روی آفریننده چی قدر می باشد؟

میانه روی از ۱ تا ۳ می باشد (به استثنای آخر هفته). برای تبلیغات در روز کاری کم از ۱ ساعت است، ولی روزبیکاری تا ۱۰ ساعت. برای همین ما پیشنهاد می کنیم تا شما کمپین خود را روز کاری شروع کنید