راهنما برای اگهی دهنده گان

سیاست انصراف چیست؟

اگر اگهی دهنده میخواهد کمپین را لغوکند ، او می تواند با تیم پشتیبانی تماس بگیرد و کمپین بی درنگ لغو کرده می شود. همه بودجه صرف این امر نشده مسترد خواهد شد