خوانید FAQ نیاز به کمک دارید؟ لطفا

پشتیبانی اگهی دهنده گان

مشخصات تبلیغ چیست؟

عکس های قابل توصیه 200 بر 200. امکان اندازه دیگر هم هست. حداکثر اندازه 720 کیلوبایت است. عنوان: صفر تا 40 کاراکتر توضیحات: صفر تا 120 کاراکتر