پشتیبانی اگهی دهنده گان

مشخصات تبلیغ چیست؟

عکس های قابل توصیه 200 بر 200. امکان اندازه دیگر هم هست. حداکثر اندازه 720 کیلوبایت است. عنوان: صفر تا 40 کاراکتر توضیحات: صفر تا 120 کاراکتر