خوانید FAQ نیاز به کمک دارید؟ لطفا

رهنما برای نمایش دهنده گان

!داده های آماری و درآمدی من با هم نمی خواند

.یک چند ساعت تاخیر در آمار درآمد ، از بررسی ترافیک به حذف هر گونه فعالیت تقلب وجود دارد .اگر چه پس از یک چند ساعت داده هماهنگ نشده، لطفا با دستیاری شخصی خود برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید