خوانید FAQ نیاز به کمک دارید؟ لطفا

رهنما برای نمایش دهنده گان

فایل تأیید را در کجا باید قرار داد؟

فایل تأیید را دانلود کنید و آن رادر پوشه ریشه وب سایت قرار دهید