رهنما برای نمایش دهنده گان

ازچی طریق کد را قرار دهم؟

قسمت اول کد در آن جایگاه که می خواهید نمایش دهید قرار داده شود. قسمت دوم کد باید در پایین کد وب سایت شما قرار داده شود. در هر مواردقسمت اول باید قبل از دوم قرار بگیرد