خوانید FAQ نیاز به کمک دارید؟ لطفا

رهنما برای نمایش دهنده گان

از چی طریق می توانم کارآئی خود را پیگیری کنم؟

.شما می توانید درآمد خود را از طریق آمار در زمان واقعی پیگیری کنید. آخرین اطلاعات درآمد چند ساعت تاخیر می کند