خوانید FAQ نیاز به کمک دارید؟ لطفا

رهنما برای نمایش دهنده گان

مدت میانه روی وب سایت چی قدر است؟

میانه روی فقط در روز های کاری مدت ۵ یا ۱۰ دقیقه می باشد. در حال که سایت در آخر هفته یا روز تعطیل افزوده است٬ پس روز کاری میانه رو می شود