خوانید FAQ نیاز به کمک دارید؟ لطفا

رهنما برای نمایش دهنده گان

می توانند تبلیغات گوگل و آدنا در یک وب سایت قرار بگیرند؟

بله٬ می توانند چون کد های آدنا با دیگر تبلیغ ها سازیش می کند