خوانید FAQ نیاز به کمک دارید؟ لطفا

رهنما برای نمایش دهنده گان

تنظیمات بلوک را تغییرداده ام، باید کد را دوباره قرار دهم؟

(نه، لازم نیست. تنظیمات شما به طور خودکار به روز( گاهی اوقات آن را در حدود ۱۲ دقیقه